Poradenstvo pri príprave a implementácii projektov EÚ

Spoločnosť IBS SLOVAKIA, s.r.o. sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje príprave projektov na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Vypracovali sme niekoľko projektov pre našich zákazníkov zo súkromného sektora, najmä v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava; PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany; Správa lesov Svidník s.r.o.; SHERLOCK, s.r.o., Bratislava; TZB Global, s.r.o., Bratislava; Poclain Hydraulics Slovakia s.r.o., Trenčín; EURO-METALL spol. s r.o., Prievidza; Alojz Karpiš Nábytok, Prievidza; AEROSPOOL, spol. s r.o., Prievidza; ZENIT SK, s.r.o., Koš; ALFAPLAST trade, s.r.o., Prievidza; PLASTED, spol. s r.o., Nové Zámky; MODEX, a.s., Žilina; TRENS SK, a. s., Trenčín; IDM spol. s r.o., Detva; GUKOTEX - PRIVAT spol. s r.o., Banská Bystrica; BEVEX - BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r.o., Prievidza.
So Slovenskou národnou knižnicou sme v roku 2011 spolupracovali na vypracovaní žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu „Digitálna knižnica a digitálny archív“.
Pre Zoologickú záhradu Bojnice sme zabezpečovali implementáciu projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie - Sieť záchranných staníc; Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice a Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum Environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice. Išlo o spoluprácu v priebehu rokov 2013 - 2015.

Vzhľadom na to, že vypracovanie žiadosti je tímová práca nás a žiadateľa, ponúkame spoluprácu pri vypracovaní žiadosti v systéme ITMS. ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 - 2006 a 2007 - 2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 - 2020 (ITMS2014+). Žiadateľ predkladá podklady, my žiadosť vypracujeme, elektronicky odošleme a pripravíme na odoslanie, príp. osobné odovzdanie. Zodpovednosť za vypracovanie žiadosti je na žiadateľovi.