Programy rozvoja miest a obcí

Spoločnosť IBS SLOVAKIA, s.r.o. ponúka spracovanie, prípadne aktualizáciu PHSR v súlade so zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od 1. januára 2015.

Pri spracovaní a aktualizácii PHSR využívame najmodernejšiu metodiku pre tvorbu stratégií a programov rozvoja a postupujeme v súlade s metodikou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 - 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom, s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.

Cenovú ponuku vypracujeme na základe Vašej žiadosti.