Evaluácia programového obdobia 2004 - 2009 Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (2011/2012)

Úrad vlády SR

V rámci ex-post hodnotenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v SR boli vypracované analýzy legislatívneho rámci a zhodnotených 18 projektov.