Vyhodnotenie pokroku implementácie OP Vzdelávanie z hľadiska relevantnosti a plnenia cieľov OP (2011/2012)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V rámci projektu bolo vypracované priebežné hodnotenie OP Vzdelávanie zamerané na zhodnotenie relevantnosti nastavenia programu vzhľadom na aktuálnu situáciu a situáciu do roku 2013, fyzickej implementácie a finančného pokroku.