Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania v OP Vzdelávanie (2010/2011)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V rámci projektu bolo vypracované priebežné hodnotenie OP Vzdelávanie zamerané na systém merateľných ukazovateľov a systém monitorovania programu OP Vzdelávanie.