Ex-ante hodnotenie OP Výskum a inovácie vrátane strategického environmentálneho hodnotenia (2014)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Strategické hodnotenie bolo zamerané na zhodnotenie relevantnosti a efektívnosti programu v nadväznosti na plnenie jeho cieľov.