Strategické hodnotenie Regionálneho operačného programu (2013/2014)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Strategické hodnotenie bolo zamerané na zhodnotenie relevantnosti a efektívnosti programu v nadväznosti na plnenie jeho cieľov. Súčasťou hodnotenia bolo aj zhodnotenie absorpčnej kapacity žiadateľov a formulácia odporúčaní pre programové obdobie 2014-2020.