Strategické hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2012/2013)

Ministerstvo hospodárstva SR

Strategické hodnotenie bolo zamerané najmä na zhodnotenie relevantnosti a efektívnosti programu v nadväznosti na plnenie jeho cieľov. Súčasťou prác bolo aj hodnotenie ekonomických dopadov podpory na prijímateľov a ich konkurencieschopnosť metódou counterfakctual impact evaluation a formulácia odporúčaní a strategických cieľov.