Etický kódex

Úcta k právnym a etickým normám
IBS Slovakia sa zaväzuje postupovať v súlade s platnou legislatívou vo všetkých krajinách, kde pôsobí. Každý zamestnanec a zástupca IBS Slovakia je povinný konať čestne a v zmysle fair-play. Pracovné vzťahy sú založené na otvorenosti, vzájomnej úcte a zodpovednosti voči všetkým zúčastneným stranám.

Záruka kvality
IBS Slovakia poskytuje poradenské služby v oblasti projektového manažmentu na najvyššej úrovni. Kvalita, odlišnosť a dokonalosť sú cieľom všetkého, čo IBS Slovakia robí.

Životné prostredie
IBS Slovakia sa zaväzuje obmedzovať konanie s negatívnym dopadom na životné prostredie. Zároveň bude podporovať aktivity svojich klientov a obchodných partnerov smerujúce k zvýšeniu medzinárodných environmentálnych štandardov.

Zákaz podplácania a korupcie
Za žiadnych okolností vedome neponúkne ani neprijme IBS Slovakia úplatok v akejkoľvek forme. Taktiež nepodporí IBS Slovakia konanie tretích osôb zahŕňajúce odovzdanie úplatku a bude venovať dostatočnú pozornosť tomu, aby takéto konanie nepodporila ani nevedome.

Vzťahy so zamestnancami
Pre IBS Slovakia sú ľudia najvyššou hodnotou. IBS Slovakia prijíma zamestnancov a povyšuje ich výhradne na základe ich schopnosti a spôsobilosti vykonávať požadovanú prácu. IBS Slovakia sa zaväzuje vytvárať pre svojich zamestnancov bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Konflikt záujmov
Zamestnanci a zástupcovia IBS Slovakia sú za každých okolností povinní zastupovať záujmy IBS Slovakia. Od svojich zamestnancov IBS Slovakia očakáva, že zabránia vzniku akýchkoľvek osobných alebo finančných záujmov, ktoré by boli v rozpore s ich prácou.

Konkurencia
IBS Slovakia sa presadzuje na trhu prostredníctvom kvalitných produktov a služieb s primeranými cenami. IBS Slovakia podporuje voľnú a poctivú konkurenciu v zmysle právnych predpisov zakazujúcich nekalú súťaž.

Ochrana dôverných údajov
IBS Slovakia rešpektuje práva klientov a obchodných partnerov na ochranu dôverných informácií. IBS Slovakia sa zaväzuje ochraňovať dôverné informácie, ktoré má k dispozícii a používať ich výhradne na stanovený účel. Vo všeobecnosti môžu byť tieto informácie poskytnuté zamestnancom a zástupcom IBS Slovakia len v prípade nevyhnutnej potreby a tretím osobám len na základe zákonného oprávnenia.