Tvorba Programu rozvoja miest a obcí odborne a efektívne

Spoločnosť IBS SLOVAKIA, s.r.o. ponúka školenie zamerané na tvorbu Programu rozvoja miest a obcí, ktoré je určené pre zamestnancov samospráv poverených spracovaním Programu rozvoja miest a obcí. Obsahom školenia je tvorba úvodnej a analytickej časti Programu rozvoja miest a obcí, prehľad prípravných krokov a formulárov, ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR, účel partnerstva pri tvorbe dokumentu, výber socio-ekonomických partnerov, SWOT analýzu, tvorbu pracovných skupín. Ďalšou časťou školenia je tvorba strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti dokumentu.

Poplatok: dohodou zmluvných strán
Miesto školenia: v našich priestoroch, po dohode možnosť organizácie školenia v priestoroch klienta.