Ponuka technickej asistencie

  • Prípravu strategických programových dokumentov.
  • Tvorbu analýz, štúdií a stratégií.
  • Monitorovanie a hodnotenie projektov a programov.
  • Monitoring napĺňania stanovených merateľných ukazovateľov pri jednotlivých opatreniach.
  • Monitoring čerpania finančných prostriedkov s prepojením na reálne výstupy realizovaných projektov.
  • Hodnotenie operačnýh programov štrukturálnych fondov – hodnotenie implementácie a relevantnosti cieľov programu.
Z referencií vyberáme:
Externé hodnotenie siete EURES 2010 - 2013 (2013)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR