Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov pre OP Výskum a vývoj a systému monitorovania OP Výskum a vývoj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V rámci projektu bolo vypracované priebežné hodnotenie OP Výskum a vývoj zamerané na systém merateľných ukazovateľov a systém monitorovania OP Výskum a vývoj.